EN: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame Gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: het herroepingsrecht vermeld in art. VI.45 WER e.v en in art. 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • DIW: Do It Well B.V.B.A. ("DIW")
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst op afstand over een Product die tussen DIW en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van DIW en de Consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zijnde ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van DIW en de Consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Gepersonaliseerd Producten: Producten vervaardigd door DIW volgens de eigen specificaties van de Consument;
 • Footer: een gedeelte onderaan de webpagina;
 • Product: een goed, dienst of combinatie van beide;
 • Aanbod: het aanbod dat DIW via haar website verstrekt, voorafgaand aan de Aanvaarding en totstandkoming van de Overeenkomst;
 • Aanvaarding: de aanvaarding door de Consument van een Aanbod van DIW, waardoor de Overeenkomst wordt gesloten na verzending van de Bevestiging;
 • Bestelproces: alle raadplegingen en keuzes op de website door de Consument, waarna gewoonlijk een Overeenkomst tot stand komt;
 • Bevestiging: de e-mail waarmee DIW aan de Consument de Aanvaarding van de Overeenkomst bevestigt.

 


Artikel 2 - Identiteit van DIW

Do It Well B.V.B.A. ("DIW")
Voetweg 52
B-9000 Gent 
Telefoonnummer: +32 476 47 92 88
E-mailadres: [email protected]
BTW / KBO-nummer: 0675.819.982
DIW is actief in de vervaardiging en detailhandel van meubilair en aanverwanten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen DIW en de Consument ontstaat. De Consument bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het Bestelproces.
 • DIW stelt de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in .pdf-formaat (Portable Document Format) en zijn te consulteren via de Footer op de website van DIW.

 


Artikel 4 - Het Aanbod

 

 • Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als DIW gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden DIW niet. 
Zo zal DIW niet gehouden zijn tot de uitvoering van een Overeenkomst waarin Producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs.

 


Artikel 5 - De Overeenkomst

 

 • Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DIW onverwijld langs elektronische weg de Aanvaarding via de Bevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van de Bevestiging door DIW. De Bevestiging omvat alle in artikel VI.45, § 1, bedoelde informatie. Deze informatie wordt o.a. teruggevonden in deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze Bevestiging bevat een integrale kopie van de Algemene Voorwaarden.
 • Indien DIW de Aanvaarding niet bevestigt, ontvangt de Consument een eventueel betaald voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen (na melding van de Consument) terug.
 • DIW treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, gebeurt dit in een omgeving met passende veiligheidsmaatregelen.

 


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 • De Consument beschikt slechts over het Herroepingsrecht van art. VI.47 WER voor zover er geen uitzondering van toepassing is zoals bepaald in art. VI.53 WER.
 • Om uw bestelling te annuleren zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het product fysiek in bezit neemt.

    
Artikel 7 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 

 • DIW legt zich o.m. toe op de verkoop van Gepersonaliseerde Producten.

Gepersonaliseerde Producten zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van meerdere individuele keuzes en beslissingen van de Consument. In uitvoering van de Overeenkomst wordt er een uniek goed vervaardigd, gelet op de door de Consument gekozen stof, kleur en afmetingen. Gepersonaliseerde Producten zijn duidelijk voor een specifieke Consument bestemd, gelet op hun uniek karakter. Daardoor zijn Gepersonaliseerde Producten uitgesloten van het Herroepingsrecht. 
Voor elk Product wordt op de productfiche vermeld of het een Gepersonaliseerd Product betreft. De vermelding  Gepersonaliseerd Product wordt hernomen in de Bevestiging. In de Bevestiging wordt eveneens de uitsluiting van het Herroepingsrecht vermeld.

 • Het Herroepingsrecht is tevens uitgesloten voor diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra DIW de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepingsrecht

 

 • Voor het verstrijken van de Bedenktijd vermeld in art. VI.47 W.E.R. en in art. 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en haar verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.

Indien de consument overgaat tot de montage en/of installatie van het product (of daartoe de opdracht geeft) dan doet de consument afstand van het herroepingsrecht. De montage of installatie worden door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in de vorige paragraaf.
De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.

 • Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan DIW.
 • DIW stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht, zendt de Consument het Product terug, tenzij partijen anders overeenkomen. Het Product wordt teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door DIW verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 • DIW stort het bedrag dat de Consument betaalde voor de Producten terug - verminderd met de retourkosten en eventuele waardeverminderingen - en dit binnen een redelijke termijn waarin DIW de teruggenomen goederen heeft kunnen onderzoeken.

De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het Product. 

Artikel 9 – De door DIW op haar Producten verschafte garantie

 

 • De garantie die DIW verstrekt voor haar Producten geldt tot twee jaar na levering en garandeert dat de Producten, behoudens diensten, in overeenstemming zijn met de Overeenkomst.
 • Een Product wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien het:

            i. het in overeenstemming is met de door DIW gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de Producten die DIW aan de Consument als monster of als model heeft getoond;
            ii. het geschikt is voor elk bijzonder door de Consument gewenst gebruik dat deze aan DIW bij het sluiten van de Overeenkomst heeft medegedeeld en dat DIW heeft aanvaard;
            iii. het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
            iv. het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door DIW publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering.

 • DIW kan slechts gehouden zijn tot de overeenstemming voor een bijzonder gebruik, mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan in de Overeenkomst.
 • De geleverde Producten moeten worden vergeleken met de specificaties van DIW.
 • Het is mogelijk dat bepaalde meubelstoffen een lichte kleurevolutie ondergaan.
 • Voor een beroep op de garantie dient de Consument de gebruiks- en reinigingsinstructies van DIW te hebben nageleefd.
 • De Consument moet DIW schriftelijk op de hoogte brengen van een niet-overeenstemming, uiterlijk twee maanden na de dag van de vaststelling ervan. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de zichtbare gebreken aan overeenstemming op het moment van levering.
 • De Consument kan slechts een beroep doen op de garantie indien hij kan aantonen dat er een niet-overeenstemming is. Indien het bestaan hiervan vaststaat tijdens de eerste zes maanden na levering wordt overeengekomen dat het gebrek reeds bestond bij levering. In alle andere gevallen dient de Consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij de levering.
 • De Consument heeft het recht om te kiezen tussen herstelling of vervanging indien hij een beroep kan doen op de garantie.
 • DIW heeft het recht te kiezen voor de ene optie (herstelling/vervanging), indien de andere optie (vervanging/herstelling) niet redelijk van haar kan worden gevraagd. Indien geen van beide redelijk is, dan kan de Consument de prijsvermindering of ontbinding vragen.
 • Elke terugbetaling aan de Consument wordt verminderd ten belope van de waardevermindering van het Product  (o.m. ten gevolge van gebruik, montage of installatie) sinds de levering ervan.
 • Partijen kunnen echter, na de vaststelling van de niet-overeenkomst, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

 


Artikel 10 - Levering en uitvoering

 

 • DIW zal de Overeenkomst  zorgvuldig uitvoeren.
 • De plaats van levering is het adres dat de Consument tijdens in de Aanvaarding heeft opgegeven. Dit adres wordt herhaald in de Bevestiging.
 • De wijze van levering is afhankelijk van de omvang van het (de) Product(en). DIW beslist autonoom welke wijze van levering gepast is voor het Product

 

Hierbij heeft DIW de keuze tussen meerdere leveringswijzen:

Levering zonder afspraak aan huis door bpost, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Muntcentrum, KBO-nummer: 0214.596.464.
Levering op afspraak met de Consument door de logistieke partner van DIW. De Consument  dient op het moment van levering aanwezig te zijn op de plaats van levering.                                                                                                                                                            
Levering door een andere partner, afhankelijk van de specifieke noden van de Consument of van DIW.

Het risico van beschadiging en verlies van Producten berust bij DIW tot de levering aan de Consument.

 • Tenzij de partijen uitdrukkelijk een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert DIW de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de Overeenkomst.

Indien DIW niet voldaan mocht hebben aan zijn verplichting om de Producten op het bovengenoemde tijdstip te leveren, kan de Consument DIW verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn van 30 dagen. Indien DIW de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen.
De leveringstermijn wordt slechts als essentieel aanvaard, mits uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst. In dat geval kan de Consument de Overeenkomst beëindigen bij overschrijding van de termijn.

 • Bij niet-uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst stort DIW onverwijld alle uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedragen terug aan de Consument. 
 • DIW behoudt het eigendomsrecht op de Producten tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan door de Consument.
 • De Consument mag de levering niet weigeren na het verstrijken van de Bedenktijd.
 • De leveringsverbintenis van DIW wordt van rechtswege en automatisch opgeschort tot de Consument zijn betalingsverplichtingen zal hebben nageleefd. De kosten voor een eventuele tweede en latere aanbieding zijn ten laste van de Consument.

 


Artikel 11 – Prijs en betaling

 

 • De totale prijs wordt vermeld in de Overeenkomst en is inclusief BTW. De Overeenkomst bepaalt eenduidig of er bijkomende kosten zijn, zoals de leveringskosten. De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de Consument zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De Consument kan enkel doorgaan met het Bestelproces door te klikken op de “Betaal nu”- knop.
 • De leveringskosten zijn afhankelijk van de leveringswijzen, het Product en de plaats van levering. De Consument kan deze informatie terugvinden op een afzonderlijke webpagina en tijdens het Bestelproces.

 • Geen levering kan plaatsvinden zonder voorafgaande betaling van de integrale prijs van de Overeenkomst door de Consument.
 • Bij niet-betaling wordt de levering uitgesteld tot DIW de volledige prijs zal hebben ontvangen, vermeerderd met een bijkomende leveringskost.
 • De Consument en DIW zullen eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan elkaar melden.
 • Vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met de interesten ten belope van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties.

 


Artikel 12 – Wanprestatie door de Consument

 • Bij niet-uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van een wanprestatie door de Consument, is DIW gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.
 • DIW heeft alsdan recht op schadevergoeding evenredig aan het door haar geleden nadeel. Partijen zijn het er over eens dat deze redelijke schadevergoeding minstens overeenstemt met 20% van de prijs voorzien in de Overeenkomst. DIW is gerechtigd, in voorkomend geval, deze schadevergoeding in te houden van het door de Consument desgevallende betaalde voorschot.

 


Artikel 13 – Klachtenregeling

 

 • De Consument kan een klacht indienen via het e-mailadres [email protected]  of volgens de wetgeving van de Europese Commissie via de procedure beschikbaar via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DIW. Klachten omtrent de diensten die DIW heeft verstrekt moeten binnen een korte termijn worden ingediend nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij DIW ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • DIW onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Een kopie hiervan is verkrijgbaar via https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf. Wanneer een Consument een geschil heeft met DIW en DIW hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de Consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce via www.becommerce.be

 


Artikel 14 – Rechtbank en recht

 

 • Elk geschil naar aanleiding van of met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst, of met betrekking tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht.
 • Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de Consument, dan wel naar keuze van de Consument indien deze zelf een vordering inleidt, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DIW.
 • Geschillen tussen de Consument en DIW over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen tevens, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als DIW worden voorgelegd aan BeCommerce.
 • Wanneer een Consument de tussenkomst van BeCommerce aanvraagt, kan een geschil slechts in behandeling worden genomen door de geschillencommissie van BeCommerce, indien de Consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan DIW heeft voorgelegd. DIW is gebonden aan deze keuze van de Consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
 • Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement van BeCommerce. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan DIW surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Download pdf